Wersja polskaWersja francuskaWersja litewska

Aktualności

Reprezentant we Francji nadal obowiązkowy dla kierowców poniżej 3,5 t

03.05.2022

Ogromnym zaskoczeniem dla większości zainteresowanych jest fakt, że nowe zasady Pakietu Mobilności w zakresie delegowania kierowców pojazdów do 3,5 t wchodzą w życie dopiero w lipcu 2026 r. Zgodnie z francuskimi przepisami krajowymi do tego czasu nadal obowiązuje reprezentant oraz zgłoszenie kierowców w systemie SIPSI. Francuskie służby nagminnie i bardzo  rygorystycznie przeprowadzają kontrole i nakładają wysokie kary. Wyjaśniamy, jak to możliwe i jak uniknąć mandatów.

Francuskie organy administracji dopiero po upływie dwóch miesięcy zostały już wyposażone w interpretacje przepisów prawa krajowego, które stanowią dalszą implementację do francuskiego porządku prawnego aktów Unii Europejskiej wchodzących do Pakietu Mobilności. Przepisy te dotyczą przewoźników do 3,5 tony (tzw. busiarzy).

Zgodnie z francuskimi przepisami, w przypadku przewozów pojazdami do 3,5 t (busami) deklaracja oddelegowania kierowcy wraz z wyznaczonym reprezentantem powinna być nadal przekazana drogą elektroniczną z wykorzystaniem platformy SIPSI, a nie systemu IMI, który obowiązuje tylko pojazdów powyżej 3,5 t.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem artykułu L1331-1 kodeksu transportu w zakresie deklaracji delegowania, przepisy te dotyczą przedsiębiorstw transportu drogowego wymienionych w artykule L1321-1 kodeksu transportu, w tym w szczególności przewoźników drogowych, aczkolwiek z wyjątkiem firm wykonujących przewozy pojazdami o masie powyżej 3,5 tony objętych rozporządzeniem 561/2006.

Przypomnijmy - obecnie rozporządzenie 561/2006 ma zastosowanie do przewozu drogowego rzeczy, gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdów łącznie z przyczepą lub naczepą przekracza 3,5 tony.

Z tego powodu deklaracja delegowania kierowcy pojazdu o dmc poniżej 3,5 ton powinna być przekazana do francuskich urzędów za pośrednictwem systemu SIPSI, o czym wyraźnie świadczą artykuły R1331-2 oraz R1331-7 kodeksu transportu zmienionego dekretem 2022-104.

W przypadku transportu ciężarówkami o masie powyżej 3,5 tony (z pewnymi wyjątkami, przewidzianymi w artykule L1332-3 kodeksu transportu), przewoźników obowiązuje system IMI.

Transport poniżej 3,5 ton do Francji - dokumenty

Kierowca busa (pojazdu do 3,5 t) musi nadal posiadać w kabinie następujące dokumenty:

 • kopię ważnej deklaracji SIPSI ( w tym reprezentanta),
 • umowę o pracę oddelegowanego pracownika w języku francuskim,
 • dokument zawierający informacje o godzinie rozpoczęcia, zakończenia i czasie trwania prac pracownika delegowanego (tzw. Indywidualnej książeczki rejestru czasu pracy kierowcy we Francji (LIV - Livret Individuel de Contrôle).
 • zaświadczenie A1,
 • dokumenty przewozowe.

Brak posiadania reprezentanta przewoźnika we Francji oraz zgłoszenia w systemie SIPSI, a także brak jakiejkolwiek dokumentacji w pojeździe skutkuje podczas kontroli drogowej wysokimi sankcjami.

Kontrole busów we Francji

Niestety, ostatnio zaobserwowaliśmy  wzmożone kontrole pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Nasi klienci otrzymują podczas kontroli na francuskich drogach groźby wysokich kar za niedopełnienie obowiązków w związku z brakiem złożenia zgłoszenia SIPSI.

Obecna interpretacja przepisów generuje wiele sytuacji spornych,  co prawda po naszych interwencjach wiele spraw zamienia się w pouczenie, niemniej jednak organy kontrolne  zostały wyposażone w narzędzie prawne do nakładania kar, jeśli kierowca pojazdu do 3,5 t. posiada zgłoszenie w IMI, a nie w SIPSI. Jeżeli przewoznik jest przekonany, że powinien zgłaszać swoich kierowców w nowym systemie IMI, to kierowca nie będzie posiadał dokumentów wymaganych do tej pory, zgodnie z Loi Macron. Zatem wskutek błędnej interpretacji, narazi się na wysokie kary administracyjne francuskich organów.

Przypomnijmy - mandat za brak zgłoszenia w systemie SIPSI wynosi 750 euro, za brak wyznaczonego reprezentanta i kompletnej dokumentacji - 4000 euro.

Zwróciliśmy się z wnioskiem o interpretację do właściwej jednostki Inspekcji Pracy, aby ta zajęła swoje stanowisko i uzasadniła swoja interpretację. W odpowiedzi uzyskaliśmy jednoznaczne stanowisko:

“Pojazdy o masie poniżej 3,5 tony nadal podlegają obowiązkowi zgłoszenia oddelegowania przez SIPSI. Są one wyłączone ze stosowania „lex specialis”, która dotyczy pojazdów powyżej 3,5 t. Przewozy wykonywane pojazdami powyżej 3,5 t podlegają zgłoszeniu oddelegowania w systemie informacyjnym IMI zgodnie z postanowieniami artykułu R1332-2 kodeksu transportowego”.

Inspekcja w odpowiedzi powołuje się na przepisy Komisji Europejskiej oraz odpowiedź na pytanie nr 9, która precyzuje w szczególności, że skoro przewóz towarów lekkimi pojazdami użytkowymi nie jest objęty „lex specialis”, to zastosowanie ma ogólne prawo delegowania przewidziane przez każde państwo przyjmujące w zakresie delegowania pracowników,  jakim szczegółowe zasady określone w Dyrektywie 2020/1057 nie mają zastosowania.

Zgodnie z harmonogramem Pakietu Mobilności, od 1 lipca 2026 r. Rozporządzenie 561/2006 będzie miało zastosowanie do operacji w międzynarodowym transporcie drogowym lub kabotażowym, gdy dopuszczalna masa pojazdów przekracza 2,5 tony. Zatem od tego okresu dla transportu wykonywanego tymi pojazdami powinno być wymagane zgłoszenie delegowania kierowców przez system IMI.

Przewoźnicy podlegający francuskim regulacjom

Tamtejsze Ministerstwo Przemian Ekologicznych zaktualizowało dotychczasowe informacje w zakresie interpretacji przepisów. Artykuł 1 dyrektywy stanowiący „lex specialis” w sprawie delegowania kierowców drogowych został transponowany do francuskiego prawa krajowego:

 • poprzez artykuły na poziomie legislacyjnym (art. L.1332-1 do L.1332-8 kodeksu transportowego), które określają ogólne ramy i zasady nowych rozporządzeń,
 • przez artykuły na poziomie regulacyjnym (artykuły od R.1332-1 do R.1333-4 kodeksu transportowego), które określają metody stosowania nowych przepisów.

W aktualizacji przepisów znajdujemy dokładne wytyczne, kto podlega nowym regulacjom. Zasady oddelegowania mają zatem zastosowanie, gdy kierowca wykonuje następujące przewozy:

1. Kabotaż w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1072/2009 i (WE) nr 1073/2009.

Chodzi o dowolny transport towarów (załadunek, rozładunek) pomiędzy dwoma punktami na terytorium kraju, realizowany przez firmę mającą siedzibę poza terytorium kraju.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami francuskiego ministerstwa, pojazdy poniżej 3,5 ton podlegają takim samym zasadom, jak pojazdy ciężkie. Mogą zatem wykonywać te operacje bez posiadania koncesji wspólnotowej, ale z poszanowaniem warunków określonych w art. 8 do 10 rozporządzenia 1072/2009 określającego terminy i liczbę operacji, które mają być przestrzegane.

Zatem istnieje niespójność w kontekście obowiązywania przepisów nr 1072/2009 przez pojazdy o dmc poniżej 3,5 t w zakresie kabotażu i z drugiej strony ich nieobowiązywania w przypadku obowiązków delegowania kierowców dla pojazdów lekkich w rozumieniu rozporządzenia nr  561/2006.

2. Nie dwustronne międzynarodowe operacje transportowe.

Zasady oddelegowania nie mają zastosowania, gdy kierowca wykonuje:

 • trasy „tranzytowe” na terytorium kraju bez załadunku lub rozładunku towarów lub bez zabierania lub wysadzania pasażerów;
 • początkowe lub końcowe przejazdy drogowe operacji transportu kombinowanego, jeżeli te przejazdy drogowe, traktowane oddzielnie, stanowią dwustronne operacje transportowe;
 • dwustronne operacje transportowe. Czynności te polegają na przewozie, na podstawie umowy przewozu, towarów lub pasażerów:
  • z państwa członkowskiego siedziby firmy pośrednictwa pracy kierowcy do innego państwa członkowskiego lub do państwa trzeciego
  • lub z innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego do państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę firma kierowcy.

SIPSI nadal obowiązuje przewoźników

Postanowienia „lex specialis” nie dotyczą następujących pracowników:

 • kierowców delegowanych przez firmy pracy tymczasowej (przypadek przewidziany w art. L.1262-2 kodeksu pracy) lub w ramach oddelegowania w firmie z tej samej grupy co ich firma pośrednictwa pracy (przypadek przewidziany w art. 2° L.1262-1 kodeksu pracy),
 • pracowników kolejowych i morskich oraz innych gałęzi transportu lądowego, w szczególności sektora rzecznego, niezależnie od sytuacji ich oddelegowania.

Powyższe sytuacje w dalszym ciągu regulują artykuły R.1331-1 do R.1331-8 kodeksu transportowego, które ustanawiają we Francji szczegółowe reguły delegowania zgodnie z ustawą z 6 sierpnia 2015 r. w zakresie wzrostu, działalności i równouprawnienia możliwości gospodarczych.

W związku z tym przewoźnicy są zobowiązani do następujących czynności:

 • złożenia zaświadczenie o oddelegowaniu za pomocą systemu SIPSI,
 • wyznaczenia na terytorium Francji przedstawiciela odpowiedzialnego za kontakt w okresie oddelegowania i do 18 miesięcy po zakończeniu usługi transportowej z agentami odpowiedzialnymi za kontrolę transportu drogowego.

Jak uniknąć mandatów we Francji

Od wejścia w życie nowych przepisów Pakietu Mobilności obserwujemy ogromny chaos  wynikający ze zróżnicowanego podejścia w zakresie interpretacji nowych przepisów uprawnionych organów kontroli we Francji.

Chodzi o następujące kwestie jakie maja miejsce w naszej praktyce:

 • Powyższa interpretacja pochodzi od Inspekcji Pracy, natomiast nie mieliśmy dotychczas  podobnej interpretacji, czy praktyki ze strony innych organów uprawnionych do kontroli (np. inspekcja drogowa, żandarmeria).
 • Większość kontrolujących do tej pory nie znała lub nie praktykowała nowych przepisów (bez względu na tonaż pojazdu), tym samym wymagała dotychczasowej deklaracji SIPSI. W niektórych przypadkach trafiamy na funkcjonariuszy już przeszkolonych i proszących o deklaracje IMI. Zdarzają się sytuacje, gdy sami kontrolujący zadają nam pytania odnośnie terminu wyposażenia ich w czytniki IMI, aby móc przeprowadzić kontrolę w nowym systemie.
 • W większości przypadków , po przesłaniu organowi kontrolującemu dyspozycji wynikających z nowych przepisów (de facto zamieszczonych na stronach francuskiego ministerstwa transportu), nie dochodzi finalnie do ukarania (mimo zamierzenia wypisywania mandatu).
 • Obserwujemy wzmożoną kontrolę firm poniżej 3,5 t i wystawianie mandatów, w tym żądanie licencji dla firm realizujących przewozy międzynarodowe, mimo że obowiązek ten wchodził w życie dopiero od 21 maja.

Zgodnie z naszymi zaleceniami, firmy delegujące kierowców powinny wyposażyć swoich kierowców w oba zgłoszenia - IMI oraz SIPSI. Dzięki temu przewoźnicy mogą uniknąć sytuacji spornych i ewentualnych wysokich mandatów.

Od 1 lipca 2016 roku ( obowiazywanie Loi Macron) oferujemy usługę reprezentanta we Francji oraz Truck Asysty.
Specjalizujemy sie we francuskim prawie pracy i aplikacji przepisów francuskich oraz europejskich w kontekście w zakresie delegowania pracowników.

Od 2 lutego 2022 (kolejny etap wprowadzenia przepisów Pakietu Mobilności) rozszerzyliśmy swoje usługi o usługę Opiekuna Prawnego IMI i skutecznie pomagamy przebrnąć przez  konsekwencje różnej interpretacji przepisów "lex specialis" .
Zachęcamy do współpracy firmy rozliczające czas pracy oraz firmy transportowe realizujące usługi na terenie Francji  w celu kompleksowej ochrony prowadzenia biznesu na terenie Francji.

DLACZEGO WARTO?

 • Gruntowna znajomość mechanizmów rynkowych i prawnych we Francji i w Polsce
 • Ponad 10-letnie doświadczenie w kontaktach z organami francuskiej administracji
 • Rola eksperta w zakresie delegowania pracowników do Francji
 • Zapewniamy dwujęzycznego reprezentanta z dużym doświadczeniem podczas kontroli we Francji
 • Łączymy potencjały obu krajów Unii Europejskiej - Francji i Polski
 • Tworzymy międzynarodowy zespół
Czytaj więcej

REFERENCJE

"Dzięki pomocy ekspertów z Kancelarii ESPRO uniknęliśmy poważnych kar finansowych jakie niesłusznie naliczyły francuskie urzędy."

Uniwersal Bud 2

"Z pełnym przekonaniem polecamy usługi firmy Groupe Espro Sp. z o.o. wszystkim zainteresowanym podmiotom jako wiarygodnego i solidnego partnera."

GP Wind

"Chcemy wyrazić swoje zadowoloenie z wysokiej jakości usług świadczonych przez firmę GROUPE ESPRO SP. z O.O. z siedzibą w Warszawie"

Danpol

"Firma Groupe ESPRO jest naszym partnerem w usługach transportowo - logistycznych - jest reprezentantem naszej firmy i pracowników na Francję."

Damian Lehman

"Szczególnie chcielibyśmy wyróżnić działania Pana Artura Jarosza, za doradztwo i obsługę naszej firmy w ramach delegowania kierowców do Francji. "

SAWA Logistics


Czytaj więcej

AKTUALNOŚCI

Archiwum aktualności