Wersja polskaWersja francuskaWersja litewska

Doradztwo prawne we Francji

 • W zakresie delegowania pracowników do Francji
  • Konsultacje ustne i pisemne w zakresie delegowania pracowników do Francji 
  • Dokumentacja dla delegowanych pracowników m.in. aneksy oddelegowania pracowników
  • Audyt w zakresie delegowania pracowników za granicę 
  • Obsługa i asysta prawna oraz pełnienie funkcji pełnomocników w postępowaniach kontrolnych prowadzonych we Francji
  • Obsługa prawna w sporach z pracownikami delegowanymi 
  • Stała obsługa w zakresie delegowania pracowników

  Swoje usługi kierujemy do firm oraz Agencji Pracy Tymczasowych
   

Oferujemy doradztwo prawne prowadzone we współpracy z polskimi i francuskimi prawnikami z międzynarodowym doświadczeniem.

Swoje usługi świadczymy na rzecz przedsiębiorców polskich i klientów indywidualnych we Francji w zakresie kompleksowej obsługi prawnej dla realizowanych projektów we Francji.

 • W ramach obsługi prowadzenia działalności gospodarczej:
  • doradztwo w zakresie wyboru formy podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej we Francji;
  • reprezentacja przedsiębiorców i innych podmiotów przed organami administracji publicznej (podatkowej, celnej, gminnej, powiatowej itp.);
  • sporządzanie opinii prawnych (w języku  polskim i francuskim);
  • konsultacje prawne w wykonywaniu bieżącej działalności gospodarczej;
  • sporządzanie i opiniowanie umów handlowych;
  • tworzenie podmiotów gospodarczych.
 • Prawo handlowe i prawo spółek
  • czynności związane z rejestracją spółek, filii, oddziałów we Francji;
  • bieżące doradztwo w codziennej działalności gospodarczej;
  • przygotowywanie koniecznych dokumentów i uchwał w dwóch wersjach językowych
  • obsługa prawna transakcji nabycia udziałów w istniejących przedsiębiorstwach, badanie ich sytuacji, ocena ryzyka i uzyskanie koniecznych zezwoleń 
  • tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek handlowych we Francji
 • W ramach spraw z zakresu prawa administracyjnego:
  • pomoc prawna w zakresie uzyskiwania koncesji, licencji i zezwoleń;
  • reprezentacja Klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej w postępowaniach administracyjnych
 • W ramach prawa podatkowego:
  • doradztwo podatkowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej prowadzone we współpracy z biegłymi rewidentami i występujemy w tych sprawach przed organami podatkowymi;
  • doradztwo związane z unikaniem podwójnego opodatkowania firmy ( w tym zagadnienia dotyczące zakładu podatkowego, zasady odprowadzania podatku od wynagrodzeń pracowników, zasada 183 dni, rozliczanie podatku w Polsce) 
 • Prawo europejskie
  • przygotowanie i opiniowanie umów zgodnie z ustawodawstwami Państw: Francji i Polski
  • opiniowanie spraw z udziałem podmiotów zagranicznych 
  • interpretacja przepisów prawnych w kontekście różnic pomiędzy prawem polskim, a francuskim
  • doradztwo w zakresie przepisów dotyczących świadczenia usług przez polskie firmy we Francji
 • W ramach obsługi obrotu nieruchomościami:
  • doradztwo w związku z nabywaniem, zbywaniem oraz korzystaniem z nieruchomości
  • przygotowanie analizy stanu prawnego nieruchomości
  • doradztwo przy wnoszeniu nieruchomości do spółek i do funduszy inwestycyjnych
  • opracowywanie koncepcji transakcji mających za przedmiot nieruchomości
  • reprezentacja stron w negocjacjach oraz przygotowanie projektów umów i innych dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia transakcji
  • prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym dotyczące zezwoleń dla cudzoziemców na nabycie nieruchomości lub udziałów/akcji w spółkach będących właścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości
 • W ramach obsługi procesu windykacji należności:
  • prowadzenie działań na drodze polubownej egzekucji wierzytelności;
  • prowadzenie  postępowań negocjacyjnych i mediacyjnych;
  • reprezentacja Klientów w postępowaniach egzekucyjnych cywilnych i administracyjnych;
  • prowadzenie postępowań sądowych zabezpieczających i egzekucyjnych ;
  • prowadzenie postępowań o ujawnienie dłużników Krajowym Rejestrze Sądowym i innych rejestrach publicznych;
  • prowadzenie spraw sądowych o wierzytelności pieniężne w postępowaniach nakazowych lub upominawczych;
  • prowadzenie postępowań o należności z weksli.
 • W ramach spraw z zakresu prawa zamówień publicznych:
  • doradztwo przy tworzeniu ofert;
  • reprezentacja Klientów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych;
  • pomoc prawna w stosowaniu środków odwoławczych w oparciu o Prawo zamówień publicznych;
  • sporządzanie opinii i świadczenie doradztwa prawnego w zakresie zamówień publicznych.
 • W ramach spraw z zakresu prawa ubezpieczeń majątkowych (w tym gospodarczych) i osobowych:
  • doradztwo w zakresie zawierania umów ubezpieczenia;
  • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów ubezpieczenia;
  • prowadzenie spraw o roszczenia z tytułu umów
 • Reprezentacji przed sądami i organami administracyjnymi we Francji i w Polsce

  Doświadczeni w praktyce sądowej prawnicy wspomagają Państwa w dochodzeniu wszelkich roszczeń na terenie całego kraju oraz we Francji, także na podstawie zagranicznych tytułów wykonawczych.

  Ponadto oferujemy pomoc prawna w zakresie:

  • Uznania i egzekucji  orzeczeń sądów zagranicznych
  • Roszczeń odszkodowawczych
  • Audytów prawnych 
  • Ugód i mediacji

  Wysokie kwalifikacje prawników, niezawodność, terminowość, a także komunikatywność w dwóch językach polskim i francuskim i partnerski stosunek do naszych Klientów umożliwiają nam efektywne i kompetentne rozwiązywanie indywidualnych, specyficznych problemów.

AKTUALNOŚCI

Archiwum aktualności

NASZE ATUTY

 • Gruntowna znajomość mechanizmów rynkowych i prawnych we Francji i w Polsce
 • Optymalne rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta
 • Łączymy potencjały obu krajów Unii Europejskiej - Francji i Polski
 • Oferujemy usługi dla przedsiębiorstw, stowarzyszeń oraz instytucji publicznych
 • Tworzymy francusko-polską ekipę
 • Oferujemy profesjonalną obsługę wysokiej jakości
Czytaj więcej

NASZE USŁUGI

 • Asysta w rozwoju działalności we Francji
 • Doradztwo prawne i podatkowe
 • Poszukiwanie partnerów handlowych
 • Zakładanie filii we Francji
 • Prowadzenie firmy we Francji
 • Delegowanie pracownikówdo Francji
 • Ubezpieczenia we Francji
 • Obsługa administracyjna i kadrowa
Czytaj więcej

+48 22 203 41 44

contact@groupespro.com

ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa