Wersja polskaWersja francuskaWersja litewska

Firma we Francji

Jak zarejestrować firmę transportową we Francji?

08.02.2021

Rynek francuski ma dla polskiego sektora transportowego duże znaczenie w zakresie ekspansji na rynki zachodnie oraz sprostaniu wymogom założonym w Pakiecie Mobilności. To kraj o rozwiniętej strukturze biznesowej i chłonnym skupisku konsumentów, posiadający spore zaplecze produkcyjne i handlowe. Niemniej jednak jest to rynek hermetyczny, zamykający się szczególnie na zagranicznych przedsiębiorców.

Z punktu widzenia najnowszych regulacji prawnych, wdrażanych w Unii Europejskiej, to dobry moment dla polskich transportowców na założenie we Francji osobnego podmiotu gospodarczego. Na szczęście ustawodawstwo francuskie nie przewiduje odrębnych przepisów, dotyczących prowadzenia działalności z obcym kapitałem ani inwestycji z zagranicy. Oznacza to, że polscy transportowcy, zamierzający zarejestrować działalność na terenie Republiki Francuskiej, mają - przynajmniej formalnie - pełną swobodę wyboru formy prawnej przedsiębiorstwa i rozwoju biznesu.

Szczegółowe informacje o zakładaniu firmy we Francji można znaleźć w darmowym podadniku w wersji PDF:

Działalność transportowa we Francji - formy prawne

Polski przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą we Francji  w dwóch postaciach: jako osoba fizyczna lub osoba prawna. Do wyboru ma cztery grupy działalności:

 1. Działalność rzemieślnicza.
 2. Działalność przemysłowa.
 3. Działalność handlowa.
 4. Działalności w ramach wolnego zawodu.

 

Dla przedsiębiorców z zakresu transportu towarów najbardziej odpowiednią będzie spółka handlowa. Do najpopularniejszych rodzajów spółek handlowych należą dwa typy:

 1. SAS (Société par Actions Simplifiée) - spółka akcyjna uproszczona.
 2. SARL (Société A Responsabilité Limitée) - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

We Francji, jak i w większości państw Unii Europejskiej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najbardziej korzystną formą działalności. Może ona także występować w formie EURL (Enreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limité), czyli spółki jednoosobowej. SARL regulują przepisy art. L.223-1 do L. 223-43 Kodeksu Handlowego.

SARL - najlepsza forma działalności transportowej we Francji

Każdy rodzaj działalności posiada swoje wady i zalety. Prowadzenie spółki SARL we Francji wiąże się np. z koniecznością płacenia wyższych podatków czy prowadzenia pełnej księgowości. Jest więc opcją droższą, choć jednocześnie posiadającą wiele istotnych zalet:

 • niski minimalny kapitał zakładowy, 
 • ograniczona odpowiedzialność wspólników do wysokości wniesionych aportów, 
 • zmienna struktura organizacji, ułatwiająca partnerstwo
 • możliwość korzystania z ubezpieczenia społecznego dla zarządzających. 

Spółka SARL we Francji - kryteria

Założenie tej formy działalności we Francji wiąże się z obowiązkiem spełnienia następujących kryteriów:

 • posiadanie umowy w formie pisemnej, przy wniesieniu aportu w formie nieruchomości musi mieć ona formę aktu notarialnego, 
 • rejestracja w RCS, czyli Rejestrze Handlowym i Spółek, 
 • wyznaczenie siedziby spółki oraz sporządzenie dla niej umowy najmu, 
 • założenie konta bankowego, 
 • dostarczenie świadectwa o niekaralności członków spółki,
 • zapewnienie w prasie, posiadającej odpowiednie uprawnienia, publikację ogłoszenia o założeniu spółki. Jest to wymóg francuskiego prawa handlowego. 

W zależności od czasu potrzebnego na zebranie wymaganych dokumentów, proces założenia we Francji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością trwa od 3 do 4 tygodni. Wszystkie formalności z nim związane można załatwić w Centrum Formalności Przedsiębiorstw (Centre de Formalités des Entreprises). 

Warto zaznaczyć, że przed podpisaniem umowy spółki należy sprawdzić, czy wybrana nazwa nie figuruje już w rejestrach krajowych, takich jak urząd patentowy Institut National de la Propriété Intellectuelle czy Rejestr Handlowy i Spółek (Registre du commerce et des sociétés). Warto mieć także na uwadze, że zgodnie z art. L. 223-3 Kodeksu Handlowego, SARL może zarejestrować minimum dwóch udziałowców.

Kapitał dla spółki SARL

Władze Francji ułatwiają przedsiębiorcom cały proces zakładania spółek, w tym również w zakresie kapitału. Nie znaczy to jednak, że rejestracja firm jest łatwa, zwłaszcza dla zagranicznych przedsiębiorców. Formalnie na kapitał zakładowy wymagana jest symboliczna kwota 1 euro. Wysokość kapitału jest określana w statucie (umowie) spółki. 20 proc. kwoty kapitału powinny być wpłacone w gotówce w dniu rejestracji spółki w RCS, natomiast pozostała część - w ciągu pięciu następnych lat. 

Zgodnie z art. L. 223-3 Kodeksu Handlowego, SARL może zarejestrować co najmniej dwóch udziałowców. Tymczasem w praktyce rzadko który bank godzi się na otwarcie konta z podobnym kapitałem. Istnieje też problem w przypadku cudzoziemców bez stałego miejsca zamieszkania na terenie Francji. Należy zatem o takie zadbać lub skorzystać z usług firm pośredniczących. 

Forma opodatkowania firmy transportowej we Francji

Wszystkie formy działalności we Francji podlegają opodatkowaniu osób prawnych CIT (art. 206 CGI). Stawka podstawowa CIT wynosi 33,33 proc. rocznego dochodu. Przedsiębiorstwa, których obrót wynosi poniżej 7,630 mln euro, kwota zysku rzędu 38 100 euro podlega opodatkowaniu w wysokości 15 proc.

Podatki są płacone 4 razy do roku w formie zaliczek kwartalnych. Raz do roku następuje wyrównanie podatku należnego.

Informacje o systemie podatkowym we Francji można znaleźć na stronie https://www.economie.gouv.fr/.

Francuski certyfikat kompetencji zawodowych

Zasady dotyczące certyfikatu kompetencji zawodowych we Francji są podobne do polskich. Oznacza to, że od właściciela firmy nie wymaga się posiadania certyfikatu. Musi on jednak w takim wypadku wyznaczyć osobę zarządzającą transportem, która będzie zarządzać transportem, przeglądem pojazdów ciężarowych, sprawdzać umowy transportowe oraz prowadzić podstawową rachunkowość. 

Zarządcą floty może być zarówno pracownik, jak i osoba z zewnątrz. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z zewnętrznego posiadacza certyfikatu jest możliwe tylko przy flocie poniżej 20 pojazdów i że dana osoba może pracować maksymalnie tylko dla 2 przedsiębiorstw przewozowych.

Uzyskanie własnego certyfikatu kompetencji zawodowych wiąże się z odbyciem odpowiedniego szkolenia. Kurs trwa 105 godzin w akredytowanym centrum szkoleniowym. W zależności od planowanej działalności przewozowej istnieje kilka rodzajów szkoleń: 

 • transport towarów pojazdami o dmc poniżej 3,5 t,
 • transport towarów pojazdami o dmc powyżej 3,5 t (szkolenie nieobowiązkowe),
 • transport osób do 9 osób,
 • transport osób powyżej 9 osób,
 • szkolenia na samochód turystyczny z kierowcą,
 • szkolenia na transport do przewozu osób niepełnosprawnych fizycznie.

Egzamin jest krajowy, organizuje się go raz do roku i jest obowiązkowy dla wszystkich rodzajów działalności. Zapisać się na egzamin można w DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement przy Ministerstwie ekologii, zrównoważonego rozwoju, transportu i mieszkalnictwa), składając formularz CERFA 11414-04.

Z egzaminu są zwolnione osoby, które posiadają ekwiwalenty dyplomów, czyli maturalnych oraz minimum dwa dyplomy z zarządzania i transportu. Istnieje lista dyplomów uznawanych jako ekwiwalent (decyzja z 20.02.2014 r.). Nie zdawać mogą go również osoby z odpowiednim doświadczeniem zawodowym - co najmniej 10-letnim prowadzeniem firmy transportowej bez przerw przed 4 grudnia 2009 roku.

Okres oczekiwania na wystawienie certyfikatu kompetencji zawodowych wynosi około 2 miesięcy. Po jego uzyskaniu można podjąć następny krok, czyli staranie się o licencję transportową.

Francuska licencja transportowa

Licencję transportową wydaje DREAL. Licencję transportową stanowią dwie podstawy - dokument i numer licencji. Z posiadania licencji transportowej są zwolnione:

 • przedsiębiorstwa rolnicze, które zajmują się zbiórką mleka w obszarze 100 kilometrów od gospodarstwa, 
 • grupy przedsiębiorstw rolniczych,
 • podmioty z sektora transportu publicznego,
 • przedsiębiorstwa, które przewożą firmowymi pojazdami własną produkcję i towary.

Ostatni przypadek dotyczy m.in. transportu międzynarodowego oraz tranzytu przez terytorium Francji. W celu uniknięcia kłopotów, podczas kontroli należy udokumentować, że pojazd i ładunek są własnością firmy, a kierowca jest w niej zatrudniony.

Uzyskanie licencji - jakie dokumenty trzeba wysłać do DREAL:

 • formularz CERFA 14557,
 • certyfikat zawodowy,
 • oświadczenie o rzetelności zawodowej
 • zaświadczenie o miejscu rejestracji działalności gospodarczej na terenie Francji,
 • poświadczenie o możliwościach finansowych, potwierdzających, że w kapitale są odpowiednie minimalne kwoty w zależności od samochodów.

Są to:

- 9 tys. euro za pierwszy samochód oraz 5 tys. euro za każdy następny (dotyczy pojazdów powyżej 3,5 tony).

Jeżeli decyzja urzędu jest pozytywna, czas oczekiwania na dokument wynosi od 2 do 3 miesięcy. Licencję można przedłużyć poprzez przestawienie ostatniego wyciągu z rejestru spółek, czyli tak zwanego Kbis). Wyciąg można uzyskać po przekazaniu CFE. Żeby przedłużyć licencję, Kbis należy wysłać do Rejestru transporterów. Proces przedłużenia licencji wynosi od 1 do 3 miesięcy.

W kabinie musi widnieć fioletowa winieta, na której jest zapisany numer licencji transportowej.

Ubezpieczenie transportowe we Francji

We Francji umowy ubezpieczeniowe regulowane są przez Kodeks ubezpieczeń (Code des assurances) oraz pisemne polisy ubezpieczeniowe. W każdej polisie znajdują się dwa dokumenty, zawierające warunki: ogólne oraz szczególne. Należy pamiętać, że w przypadku wątpliwości, pierwszeństwo stosowania mają warunki szczególne. Zaletą ubezpieczeń transportowanych towarów jest możliwość otrzymania odszkodowania nawet w sytuacji braku winy przewoźnika.

Co ważne, należy odróżnić ubezpieczenie towaru (assurance de la marchandise) od deklaracji wartości towaru (déclaration de valeur). Deklaracja wartości towaru  powoduje powstanie odpowiedzialności po stronie przewoźnika do rzeczywistej wartości ładunku. Niezależnie od tego, czy ładunek stanowi przedmiot deklaracji wartości, czy nie, przewoźnik jest zwolniony z odpowiedzialności. Musi tylko wykazać, że szkoda została wywołana wadą ładunku, działaniem siły wyższej lub z winy załadowcy.

Płaca minimalna dla kierowców we Francji w 2021 r.

W 1 stycznia 2021 r. we Francji wzrosły stawki godzinowe brutto (SMIC) dla kierowców zawodowych. Zmiany dotyczą tylko niektórych kwalifikacji - 110M, 115M, 118M, 120M, 128M, 138. Stawka obecnie wynosi 10,25 euro (wzrost o 1 proc.).

SMIC stosuje się względem kierowców o niższych kwalifikacjach w przypadku, gdy stawka godzinowa brutto jest wyższa od stawki wynikającej z branżowych układów zbiorowych.  Oznacza to, że dla kierowców o kwalifikacji 150M stosuje się dalej stawkę 10,39 euro. Więcej o tym w naszym artykule pod danym linkiem.

DLACZEGO WARTO?

 • Gruntowna znajomość mechanizmów rynkowych i prawnych we Francji i w Polsce
 • Ponad 10-letnie doświadczenie w kontaktach z organami francuskiej administracji
 • Rola eksperta w zakresie delegowania pracowników do Francji
 • Zapewniamy dwujęzycznego reprezentanta z dużym doświadczeniem podczas kontroli we Francji
 • Łączymy potencjały obu krajów Unii Europejskiej - Francji i Polski
 • Tworzymy międzynarodowy zespół
Czytaj więcej

REFERENCJE

"Dzięki pomocy ekspertów z Kancelarii ESPRO uniknęliśmy poważnych kar finansowych jakie niesłusznie naliczyły francuskie urzędy."

Uniwersal Bud 2

"Z pełnym przekonaniem polecamy usługi firmy Groupe Espro Sp. z o.o. wszystkim zainteresowanym podmiotom jako wiarygodnego i solidnego partnera."

GP Wind

"Chcemy wyrazić swoje zadowoloenie z wysokiej jakości usług świadczonych przez firmę GROUPE ESPRO SP. z O.O. z siedzibą w Warszawie"

Danpol

"Firma Groupe ESPRO jest naszym partnerem w usługach transportowo - logistycznych - jest reprezentantem naszej firmy i pracowników na Francję."

Damian Lehman

"Szczególnie chcielibyśmy wyróżnić działania Pana Artura Jarosza, za doradztwo i obsługę naszej firmy w ramach delegowania kierowców do Francji. "

SAWA Logistics


Czytaj więcej

AKTUALNOŚCI

Archiwum aktualności