Wersja polskaWersja francuskaWersja litewska

Aktualności

Karta zawodowa dla pracowników z sektora budowlanego

15.01.2017

Karta zawodowa dla pracowników sektora BTB dotyczy wszystkich pracowników firm budowlanych i agencji pracy tymczasowej zarówno zarejestrowanych na terytorium Francji jak i tych, które posiadają siedzibę w innym państwie członkowskim.

Karty będą wydawane przez Kasy urlopowe (Caisse du réseau Congés Intempéries BTP)

Karty będą wdrażane w dwóch etapach :

1. Faza pilotażowa, która rozpoczęła się 5 grudnia i będzie trwać 2 miesiące. W czasie tej fazy tylko bardzo mała ilość wyznaczonych do tego przedsiębiorstw będzie mogła ubiegać się o przyznanie kart dla swoich pracowników.

UWAGA:  Karta staje się obowiązkowa natychmiast po zakończeniu okresu pilotażowego dla pracowników wszystkich firm budowlanych i agencji pracy tymczasowej mających siedzibę poza terytorium Francji.

2. Faza rozpowszechniania zostanie uruchomiona po zakończeniu fazy pilotażowej.

- Prośba o kartę zawodową będzie musiała być obowiązkowo załączona do każdej nowej deklaracji oddelegowania pracowników wszystkich firm, w tym agencji pracy tymczasowej, mających siedzibę poza terytorium Francji wymienionych przez artykuł R8291-1 francuskiego kodeksu pracy.

- Stopniowe wprowadzanie karty dla pracowników firm francuskich i agencji PT francuskich w zależności od miejsca siedziby firmy

Strefa 1 – południowy zachód – od 05/02/2017

Strefa 2 – Centrum / Wschód – od 05/03/2017    

Strefa 3 – Południowy Wschód – od 05/04/2017

Strefa 4 – Północny zachód – od 05/05/2017      

Strefa 5 – IDF-DOM – od 05/06/2017

W fazie rozpowszechniania kart zawodowych BTP (w podziale na strefy geograficzne) towarzyszyć będzie 2 - miesięczny okres przejściowy dla każdej strefy.

Należy rozróżnić dwie sytuacje :     

- W przypadku pracowników, którzy zostali już zatrudnieni przed rozpoczęciem momentu wdrażania w danej strefie, pracodawcy maja 2 miesiące na złożenie wniosku dot. przyznania karty dla poszczególnych pracowników.

- W przypadku pracowników, którzy zostali zatrudnieni po rozpoczęciu okresu wdrażania w danej strefie geograficznej pracodawca musi natychmiast (w momencie zatrudnienia lub zgłoszenia do Inspekji Pracy w przypadku oddelegowania) wystąpić o przyznanie karty zawodowej BTP.

 

Obowiązek posiadania karty BTP nie dotyczy :

- Pracowników firm budowlanych, którzy nigdy nie przebywają na budowie;

- Pracowników działu sprzedaży i administracji firmy nawet jeżeli ciągle przebywają na budowie jeżeli nie wykonują prac wymienionych przez artykuł R8291-1 francuskiego kodeksu pracy.

- Pracownicy, którzy fizycznie nie biorą udziału w pracach na budowie ani nie sprawują bezpośredniego nadzoru nad przebiegiem budowy;

- Stażystów

- Personelu sprzątającego jeżeli interweniuje po zakończeniu budowy;

- Architektów, diagnostyków nieruchomości, geodetów, koordynaorów do spraw bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i kierowców - dostawców

 

Informacje znajdujące się na karcie BTP:

- Imię, nazwisko i płeć pracownika

- Zdjęcie pracownika

- Nazwa pracodawcy

- Numer SIREN

- Logo firmowe, jeśli firma sobie tego życzy

- Numer karty i data jej wydania

- Dane kontaktowe Kasy Urlopowej, jako organu wydającego dokument

- Status pracownika, np. pracownik zatrudniony przez APT (w przypadku firm francuskich) albo pracownik oddelegowany lub pracownik oddelegowany przez APT (w przypadku firm mających siedzibę za granicą)

- Kod kreskowy umożliwiający sprawdzenie ważności karty jak i informacji na niej zawartych tylko i wyłącznie przez organy kontrolne

Od momentu wdrożenia nowych kart, stare karty, (jeśli pracownicy je posiadają) tracą automatycznie ważność, a pracownicy musza zwrócić je pracodawcy w celu zniszczenia.

 

Jaki jest koszt karty BTP ?

Kosztem wyrobienia karty (jednorazowa opłata w wysokości  10.80 euro za każdego pracownika) obciążony jest pracodawca w momencie złożenia wniosku o jej wydanie, bez uiszczenia opłaty nie jest możliwe zatwierdzenie wniosku o wydanie karty.

Opłata jest taka sama bez względu na rodzaj przedsiębiorstwa i miejsce (kraj) jego siedziby, status pracownika oraz liczbę kart, o którą dany pracodawca prosi.

 

Wniosek o wydanie karty :

Proces wyrobienia karty jest całkowicie zdematerializowany, tzn., że wnioski o wydanie karty będzie można złożyć tylko i wyłącznie przez Internet;

Od momentu wdrożenia nowych kart zawodowych, firma jest zmuszona do zarejestrowania swojego konta na stronie Cartebtp.fr, aby się zidentyfikować oraz wyznaczyć osoby które będą odpowiedzialne za składanie wniosków oraz dokonywanie płatności za karty.

Firma może również wyznaczyć osobę trzecią do zarządzania kartami zawodowymi BTP, upoważniając ją do otworzenia konta Administratora, który następnie poprzez delegacje (wyznaczenie Użytkownika) będzie mógł składać wnioski o wydanie kart BTP i dokonywać płatności za te karty.

 

Informacje niezbędne  do rejestracji firmy  :

Dla firm francuskich oraz francuskich agencji pracy tymczasowej :

- N° SIREN

- Logo pracodawcy (nieobowiązkowe)

- Nazwisko, imię, datę i miejsce urodzenia osoby zarządzającej firmą

- Nazwisko, imię i adres elektroniczny Administratora konta

 

Dla francuskich agencji pracy tymczasowej:

- N° SIREN

- Nazwisko, imię, datę i miejsce  urodzenia osoby zarządzającej firma (w przypadku utworzenia konta dla osoby prawnej)

- Nazwisko, imię i adres elektroniczny Administratora konta

 

Dla firm mających siedzibę poza granicami Francji (poza APT) :

- N° KRS pracodawcy

- Logo pracodawcy (nieobowiązkowe)

- Nazwisko, imię, datę i miejsce urodzenia osoby zarządzającej firmą (w przypadku utworzenia konta dla osoby prawnej)

- Nazwisko, imię i adres elektroniczny Administratora konta

 

Dla APT mających siedzibę poza granicami Francji:

- Agencje pracy tymczasowej nie mają obowiązku otwierania kont na Cartebtp.fr w celu wyrobienia kart dla pracowników oddelegowanych – obowiązek ten spoczywa na firmach, które tych pracowników wypożyczają.

UWAGA : fałszywe deklaracje są tak samo karane jak brak deklaracji

 

Kto może ubiegać się o wydanie karty zawodowej BTP?

Pracodawca lub osoba posiadająca jego upoważnienie mogą się ubiegać o wydanie karty zawodowej

- Firmy francuskie, jako pracodawcy lub jako firmy wypożyczające pracowników w przypadku pracowników oddelegowanych zatrudnionych za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej z siedzibą poza granicami Francji lub jako firmy wypożyczające pracowników oddelegowanych przez filię z siedzibą poza granicami Francji      

- Francuskie agencje pracy tymczasowej proszą o karty dla pracowników, którzy jeszcze jej nie posiadają (karty BTP są ważne 5 lat, nawet jeśli dany pracownik zmienił APT)

- Firmy posiadające siedzibę poza terytorium Francji, jako pracodawcy oddelegowanych pracowników lub jako firmy wypożyczające oddelegowanych pracowników zatrudnionych za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej zarejestrowanej za granicą

 

Kiedy należy prosić o wyrobienie karty zawodowe BTP?

- Firmy francuskie oprócz agencji pracy tymczasowej

Prośbę o wyrobienie karty zawodowej składa się w chwili zatrudnienia nowego pracownika lub wypożyczenia oddelegowanego pracownika zatrudnionego za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej mającej siedzibę poza Francją

- Francuskie agencje pracy tymczasowej

Prośbę o wyrobienie karty zawodowej składa się przed rozpoczęciem pierwszego zlecenia, w przypadku, gdy pracownik oddelegowany nie posiada jeszcze takiej karty

- Firmy z siedzibą poza terytorium Francji

Prośbę o wyrobienie karty zawodowej składa się po zgłoszeniu pracowników do Inspekcji Pracy i obowiązkowo przed data rozpoczęcia okresu oddelegowania.

 

Jaki jest czas ważności karty BTP?

Czas ważności zależy od rodzaju pracownika:

- W przypadku pracowników firm francuskich, oprócz agencji pracy tymczasowej: do końca umowy o pracę (umowa na czas określony lub umowa na czas nieokreślony) lub do końca ostatniej umowy w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z następującymi po sobie przedłużeniami umów (bez przerwy między jedną a drugą)

- W przypadku pracowników wypożyczonych przez francuskie agencje pracy tymczasowej: pięć lat, nawet w przypadku zmiany APT

- W przypadku pracowników oddelegowanych przez firmy zagraniczne: od początku do końca okresu oddelegowania.

Za każdym nowym oddelegowaniem należy złożyć wniosek o wydanie nowej karty zawodowej

 

-  W przypadku pracowników oddelegowanych przez APT posiadających siedzibę za granicą :  od początku do końca okresu misji.

W przypadku nowej misji, należy złożyć wniosek o wydanie nowej karty zawodowej.

 

Jak złożyć zamówienie na kilka kart zawodowych za jednym razem?

- W trybie "wniosek bezpośredni" :

Pracodawca wypełnia bezpośrednio na stronie internetowej Cartebtp.fr wnioski dotyczące każdego pracownika, i wysyła na stronę internetową zdjęcia każdego pracownika.

Ten tryb jest szczególnie dopasowany do "TPE", czyli bardzo małych przedsiębiorstw

-W trybie "masowym" :

Firma przygotowuje 2 pliki, jeden zawierający wymagane informacje dotyczące wszystkich pracowników (w formacie CSV), a drugi zawierający zdjęcia pracowników (w formacie ZIP).

Ten tryb jest wyłącznie przeznaczony dla firm z siedzibą we Francji a szczególnie dla "PME", czyli dla średnich i małych przedsiębiorstw i dla dużych przedsiębiorstw.

 

Jakie informacje trzeba przekazać aby deklarować pracowników i złożyć wniosek o kartę zawodową BTP na stronie internetowej Cartebtp.fr

- Dla firmy z siedzibą we Francji, oprócz agencji pracy tymczasowej

                - Nazwisko, imię, płeć oraz datę i miejsce urodzenia

                - Obywatelstwo

                - Zdjęcie cyfrowe

                - Dla pracowników obcego pochodzenia : Numer pozwolenia na pracę lub karty pobytu

                - Typ umowy o pracę

- Dla francuskiej agencji pracy tymczasowej

                - Nazwisko, imię, płeć oraz datę i miejsce urodzenia

                - Obywatelstwo

                - Zdjęcie cyfrowe

                - Dla prcowników obcego pochodzenia: Numer pozwolenia na pracę lub karty pobytu

                - Typ umowy o pracę i status "pracownik tymczasowy"

- Dla firmy z siedzibą poza terytorium Francji, oprócz agencji pracy tymczasowej

                - Nazwisko, imię, płeć oraz datę i miejsce urodzenia

                - Obywatelstwo

                - Zdjęcie cyfrowe

                - Typ umowy o pracę i status "pracownik oddelegowany"

                - Informacje dotyczące budowy (adres, data początku przewidywny okres pracy i data końca budowy)

- Dla zagranicznej agencji pracy tymczasowej

UWAGA : Prośbę składa firma wypożyczająca

                - Informacje dotyczące agencji pracy tymczasowej

                               - Nazwa

                               - Numer KRS lub numer rejestracji w organie odpowiedzialnym za pobieranie składk na ubezpieczenie społeczne i jego nazwa

                               - logo przedsiębiorstwa (nie obowiązkowe)

                - Informacje dotyczące pracownika tymczasowego

                               - Nazwisko, imię, płeć oraz datę i miejsce urodzenia

                               - Obywatelstwo

                               - Zdjęcie cyfrowe

                               - Typ umowy o pracę i status "pracownik tymczasowy oddelegowany"

                - Informacje dotyczące budowy

                               - adres

                               - data początku misji

                               - przewidywalny okres lub data końca misji

 

Opłata

Opłata o wysokości 10.80 € pokrywająca koszty wyrobienia karty BTP może być uiszczona przelewem lub CB. Płatności czekiem nie są akceptowane.

Płatności należy dokonać od razu w momencie wysyłania wniosku o jej wydanie.

Wypełnione wnioski bez uiszczonej opłaty pozostaną w zawieszeniu.

Po dokonaniu zapłaty, dla każdego pracownika, dla którego złożono wniosek o kartę BTP, firma otrzyma zaświadczenie (dokument PDF) imienne, które należy wydrukować i przekazać pracownikowi w celu okazania w przypadku kontroli. Dokument ten jest ważny jeszcze przez 72 godziny od momentu przekazania kart BTP firmie.

 

Ważność karty zawodowej BTP

- Jeżeli pracownik zmienia pracodawcę, musi też ubiegać się o nową kartę zawodową. Ten obowiązek nie dotyczy pracowników tymczasowych. Ich karty są ważne przez 5 lat.

- Karta pracownika tymczasowego będąc ważna przez 5 lat, nie musi on się ubiegać o nową kartę za każdą nową misją.

- Pracownik z umową o pracę na czas określony, jeżeli jego umowa została przedłużona umową na czas nieokreślony w tej samej firmie, pracodawca nie musi ubiegać się o nową kartę zawodową, wystarczy że zaktualizuje informacje na stronie internetowej Cartebtp.fr

- Jeżeli karta zawodowa zostanie zniszczona podczas użytkowania, pracodawca musi ją odesłać na wskazany adres w celu jej unieważnienia i zniszczenia oraz złożyć prośbę o wydanie nowej karty.

- Jeżeli karta zostanie zgubiona lub skradziona, pracodawca musi to zaznaczyć na stronie internetowej Cartebtp.fr. Stara karta zostanie unieważniona i pracodawca musi złożyć prośbę o wydanie nowej karty.

- W przypadku zakończenia umowy o pracę (na czas określony która nie została odnowiona lub przedłużona umową na czas nieokreślony), lub w przypadku odejścia pracownika, karta musi zostać unieważniona i pracodawca jest zobowiązany do jej odesłania do serwisu kart BTP w celu jej zniszczenia.

W przypadku umowy na czas określony, data końca umowy została zaznaczona w momencie składania prośby o jej wydanie. Karta w tym przypadku jest automatycznie unieważniona po terminie.

- Pracownicy muszą mieć zawsze przy sobie ich kartę zawodową BTP

 

Kontrole i sankcje

Według artykułu R8294-5 francuskiego kodeksu pracy, "posiadacze karty zawodowej BTP lub atestacji tymczasowej są zobowiązani do jej bezzwłocznego pokazania na każdą prośbę służb kontroli wyznaczonych przez artykuł L8271-1-2".

Według tego artykułu, upoważnieni agenci do kontroli według artykułu L8271-1 są:

1) inspektorzy i kontrolerzy pacy

2) oficerowie i służby policyjne

3) urzędnicy służb podatkowych oraz służb celnych

4) urzędnicy instytucji ubezpieczeń społecznych i funduszy rolnych

5) administratorzy gospodarki morskiej, oficerowie korpusu technicznego i administracyjnego spraw morskich i funkcjonariusze służb odpowiedzialnych za zadania związane z kontrolą w zakresie spraw morskich podlegających władzom lub udostępnione przez Ministra morza

6) urzędnicy organów technicznych lotnictwa cywilnego działający na zlecenie w tym celu i zaprzysiężeni

7) urzędnicy państwowi lub agenci odpowiedzialni za kontrole transportu lądowego

8) urzędnicy instytucji wymienionej w artykule L5312-1, odpowiedzialni za zapobieganie oszustwom, zaprzysiężeni do tego celu"

 

W przypadku stwierdzenia mankamentu dotyczącego obowiązku deklaracji i informacji wspomnianych w artykułach R8293-1 do R8293-4 i R8295-3 sporządzonego przez pracodawcę pracownika lub firmy wypożyczającej tymczasowo oddelegowanego pracownika,

- jeżeli kontrola jest przeprowadzana przez urzędnika inspekcji pracy, urzędnik ten przekazuje do dyrektora regionalnego DIRECCTE raport, na podstawie którego dyrektor może postanowić o naniesieniu kary grzywny administracyjnej przewidzianej przez artykuł L8291-2 według kryteriów przewidzianych w artykułach R8115-2 do R8115-4 (artykuł R8115-7 francuskiego kodeksu pracy)

- jeżeli kontrola jest przeprowadzana przez urzędnika głównej dyrekcji podatkowej lub urzędnika służb celnych, ten urzędnik przekazuje, do dyrektora regionalnego DIRECCTE pod osłoną swojej administracji, raport w celu naniesienia kary grzywny administracyjnej przewidzianej przez artykuł L8291-2 (artykuł R8115-8 francuskiego kodeksu pracy).

Sankcją jest brak deklaracji przez pracodawcę (tzn. brak prośby o kartę) lub brak informacji, ponieważ pracodawca przekazał swoim pracownikom tymczasowe zaświadczenie otrzymane w chwili składnia prośby o kartę zawodową.

- Każdy zleceniodawca może sprawdzić czy pracownicy jego kontrahenta, czy jego podwykonawcy lub kontrahenta podwykonawcy byli zadeklarowani i posiadają ważną kartę zawodową BTP lub tymczasowe zaświadczenie.

W przypadku nie przestrzegania przez pracodawcę obowiązku deklaracji i informacji kara grzywy administracyjna może wynieść 2000 euro za pracownika i 4000 euro w przypadku recydywy w okresie roku od dnia zawiadomienia o pierwszej karze grzywny (artykuł L8291-2 francuskiego kodeksu pracy).

 

OBSŁUGA FIRM:

- Każda firma może indywidualnie zarejestrować się, i prosić o wydanie kart we własnym zakresie.

- Dla firm, które będą chciały skorzystać z usług naszego biura prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie:  +48 22 203 41 44 lub + 48 728 889 237

DLACZEGO WARTO?

  • Gruntowna znajomość mechanizmów rynkowych i prawnych we Francji i w Polsce
  • Ponad 10-letnie doświadczenie w kontaktach z organami francuskiej administracji
  • Rola eksperta w zakresie delegowania pracowników do Francji
  • Zapewniamy dwujęzycznego reprezentanta z dużym doświadczeniem podczas kontroli we Francji
  • Łączymy potencjały obu krajów Unii Europejskiej - Francji i Polski
  • Tworzymy międzynarodowy zespół
Czytaj więcej

REFERENCJE

"Dzięki pomocy ekspertów z Kancelarii ESPRO uniknęliśmy poważnych kar finansowych jakie niesłusznie naliczyły francuskie urzędy."

Uniwersal Bud 2

"Z pełnym przekonaniem polecamy usługi firmy Groupe Espro Sp. z o.o. wszystkim zainteresowanym podmiotom jako wiarygodnego i solidnego partnera."

GP Wind

"Chcemy wyrazić swoje zadowoloenie z wysokiej jakości usług świadczonych przez firmę GROUPE ESPRO SP. z O.O. z siedzibą w Warszawie"

Danpol

"Firma Groupe ESPRO jest naszym partnerem w usługach transportowo - logistycznych - jest reprezentantem naszej firmy i pracowników na Francję."

Damian Lehman

"Szczególnie chcielibyśmy wyróżnić działania Pana Artura Jarosza, za doradztwo i obsługę naszej firmy w ramach delegowania kierowców do Francji. "

SAWA Logistics


Czytaj więcej

AKTUALNOŚCI

Archiwum aktualności