Wersja polskaWersja francuskaWersja litewska

Aktualności

System IMI: jak rejestrować kierowców do delegowania?

26.01.2022

W 2022 roku na terenie Unii Europejskiej ulegają zmianie przepisy dotyczące delegowania kierowców ciężarówek. Od 2 lutego przewoźnicy są zobowiązani do zgłaszania kierowców poprzez system IMI. Wyjaśniamy, jak to zrobić zgodnie z nowymi przepisami Pakietu Mobilności.

System IMI jest obowiązkowy dla wszystkich przewoźników drogowych Unii Europejskiej, delegujących kierowców do pracy na terenie innego kraju Wspólnoty. Nowa platforma IMI jest dostępna pod tym linkiem: System IMI.

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, od 2 lutego należy zgłosić wszystkich kierowców w systemie IMI. Dotychczasowe zgłoszenia krajowe (MiLoG, SIPSI) stracą ważność.

Uwaga! Radzimy wszystkie deklaracje systemowe, obowiązujące dotychczas, przechowywać w kabinie kierowcy przynajmniej przez pierwsze tygodnie od wejścia w życie nowych przepisów.

Ta ostrożność wynika to z faktu, iż poszczególne kraje nie są jeszcze w pełni przygotowane i jak dotąd nie wprowadziły przepisów wykonawczych. Funkcjonariusze kontroli, z którymi mamy na co dzień do czynienia przyznają, że nie mają jeszcze dostatecznej wiedzy na temat nowych zgłoszeń IMI, ani nie zostali wyposażeni w czytniki do weryfikacji kodów QR, które będą niezbędne do weryfikacji zgłoszeń.

Przykładowo, we Francji, gdzie został wydany dekret przewidujący tzw. okres przejściowy, okazywanie deklaracji SIPSI podczas kontroli pojazdów ciężarowych będzie możliwe do chwili, aż system IMI nie będzie w pełni uruchomiony i dostępny dla firm transportowych. 

Podstawa prawna

Artykuł 2 Dekretu

W drodze odstępstwa od artykułu R.1332-2 Kodeksu transportu oraz do czasu możliwości złożenia wielojęzycznego standardowego formularza za pomocą systemu informacji rynkowej IMI kiedy będzie dla nich w pełni uruchomiony, przedsiębiorstwa transportu drogowego wymienione w artykule L.1332-1 tego samego kodeksu, przesyłają zaświadczenie o delegowaniu przewidziane w artykule R. 1331-2 tego samego kodeksu za pośrednictwem usługi SIPSI, o której mowa w artykule R. 1263-4-1 Kodeksu pracy.

 

Jak zgłaszać kierowców w IMI - wytyczne

Komisja Europejska opublikowała wytyczne (na razie tylko 1 część), pozwalające interpretować niezbyt precyzyjne nowe przepisy. W dokumencie Komisja omówiła przykłady przewozu towarów w transporcie bilateralnym, cross-trade, kabotażu i tranzycie.

Z wytycznych, które opierają się na przepisach Dyrektywy (UE) 2020/1057, dotyczącej delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego, wynikają zasady, które opisaliśmy i skomentowaliśmy poniżej.

Kiedy kierowca jest pracownikiem delegowanym?

Kierowcę uważa się za osobę delegowaną, gdy wykonuje następujące czynności:

1) operacje cross-trade, rozumiane jako przewozy wykonywane między dwoma państwami członkowskimi lub między państwem członkowskim, a państwem trzecim, z których żadne nie jest krajem siedziby przewoźnika, wykonującego te operacje;

2) przewozy kabotażowe, rozumiane jako krajowe przewozy zarobkowe lub wykonywane tymczasowo na terytorium państwa członkowskiego przez przewoźnika z siedzibą w innym państwie członkowskim.

Do zgłaszania delegowania kierowców są zobowiązani tylko ci przewoźnicy, których obliguje do tego Pakiet Mobilności. Jak zatem wynika z powyższych wytycznych, kierowcy, którzy wykonują kabotaż i cross trade, muszą być zgłoszeni w systemie IMI

Kierowca nie jest traktowany za pracownika delegowanego w momencie, kiedy wykonuje czynności:

1) międzynarodowe przewozy dwustronne, rozumiane jako przewozy oparte na umowie transportowej z państwa członkowskiego, w którym przewoźnik ma siedzibę (państwo członkowskie prowadzenia przedsiębiorstwa) do innego państwa członkowskiego lub do państwa trzeciego, lub z innego państwa członkowskiego i  państwa trzeciego do państwa członkowskiego siedziby;

2) ograniczone dodatkowe czynności załadunku i/lub rozładunku (tj. cross-trade operacji opisanych powyżej), prowadzonych w ramach operacji bilateralnych w państwach członkowskich lub państwach trzecich, przez które przejeżdża kierowca;

3) tranzyt przez terytorium państwa członkowskiego bez wykonywania jakiejkolwiek działalności załadunkowych lub rozładunkowych;

4) początkowy lub końcowy etap operacji transportu kombinowanego, zgodnie z definicją zawarta w Dyrektywie 92/106/EWG, w przypadku gdy sam odcinek drogowy składa się z dwustronnej operacji transportowej.

Oznacza to, że tych kierowców nie trzeba zgłaszać w systemie IMI.

Obowiązki administracyjne przewoźnika przed, w trakcie i po delegowaniu

Dyrektywa (UE) 2020/1057 w art. 1 ust. 11 i 12 określa wymagania, które operatorzy muszą spełnić, aby udowodnić przestrzeganie przepisów dotyczących delegowania kierowców.

Przed delegowaniem firma transportowa powinna:

 • złożyć deklarację delegowania władzom państwa członkowskiego, do którego następuje oddelegowanie najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania,

 • deklarację należy złożyć za pośrednictwem systemu IMI.

Treść deklaracji delegowania powinna zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zarządzającego transportem oraz dodatkowo innej osoby kontaktowej (w naszym przypadku - opiekuna prawnego IMI) do utrzymywania kontaktów z właściwymi organami

 • dane kierowcy, czyli adres zamieszkania i numer jego karty (istnieje możliwość eksportowania danych z pliku excel, zawierających zbiorowa listę kierowców wg określonych wymogów);

 • datę rozpoczęcia umowy o pracę z kierowcą i obowiązujące ją prawo;

 • przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia delegowania;

 • tablice rejestracyjne pojazdów mechanicznych;

 • informację, czy świadczone usługi transportowe stanowią przewóz rzeczy, przewóz osób, przewóz międzynarodowy czy przewóz kabotażowy;

Delegowanie kierowców do Francji w 2022 r.

Francuskie Ministerstwo Pracy, Zatrudnienia i integracji oraz Przemiany Ekologicznej przygotowało wewnętrzne regulacje wynikające z Dyrektywy (UE) 2020/1057. Poniżej znajdują się wybrane fragmenty dekretu dotyczące dokumentacji przekazywanej podczas kontroli na drodze.

Z artykułów R. 1332-3. - I. (który wskazuje, co powinien mieć kierowca w kabinie) oraz R. 1332-4. - I. (jaka dokumentacja ma być przekazywana na wezwanie organu kontroli), wynikają następujące zasady:

1. Na potrzeby kontroli firma na bieżąco aktualizuje deklaracje delegowania w publicznym interfejsie (systemie) IMI.

2. Firma zapewnia, że kierowca ma do dyspozycji w formie papierowej lub elektronicznej następujące dokumenty:

 • kopię deklaracji delegowania, o której mowa w artykule R.1332-2;

 • dowód operacji przewozowych odbywających się na terytorium kraju, taki jak elektroniczny list przewozowy (e-CMR) lub dowód, o którym mowa w artykule 8 ust. 3 Rozporządzenia (WE) nr 1072/2009;

 • zapisy tachografu, a w szczególności symbole państw, w których kierowca był obecny przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów drogowych lub przewozów kabotażowych;

3. Kierowca powinien przechowywać dokumenty w kabinie ciężarówki i okazać je na żądanie funkcjonariuszy kontroli.

4. Przedsiębiorstwo za pośrednictwem systemu IMI przekazuje po okresie oddelegowania na żądanie funkcjonariuszy organu kontrolnego (nie później niż osiem tygodni od dnia złożenia wniosku) następujące dokumenty:

 • kopię dokumentów, o których mowa w 2° i 3° I artykułu R. 1332-3;

 • umowę o pracę lub inny równoważny dokument,

 • odcinki wypłaty za okres delegowania lub równoważny dokument potwierdzający wynagrodzenie i zawierający następujące informacje: 

  • stawka godzinowa brutto, w tym dopłaty za nadgodziny, w przeliczeniu na euro;

  • okres i godziny pracy, których dotyczy wynagrodzenie, z rozróżnieniem godzin płatnych według normalnej stawki i godzin zawierających podwyżkę;

  • urlopy i dni ustawowo wolne od pracy oraz związane z nimi elementy wynagrodzenia;

  • każdy dokument potwierdzający faktyczną wypłatę wynagrodzenia;

5. Jeżeli firma nie prześle żądanych dokumentów w ciągu ośmiu tygodni od złożenia wniosku, funkcjonariusze kontroli za pośrednictwem systemu IMI zwrócą się po pomoc do właściwych organów państwa przewoźnika.

Rejestracja i zgłaszanie kierowców w IMI - szkolenie

Poniżej publikujemy link ze szkolenia, w którym został zaprezentowany sposób rejestracji i zgłaszania kierowców w nowym systemie IMI (po wstępie w języku angielskim szkolenie jest tłumaczone na język polski).

Opiekun Prawny IMI

W związku ze zmianami zasad delegowania, zmodyfikowaliśmy również nasze usługi dla przewoźników. Zamiast dotychczasowego reprezenta oferujemy usługę Opiekuna Prawnego IMI.

W ramach tej usługi otrzymują Państwo:

 • dane osoby do kontaktu dla administracji francuskiej w systemie IMI,

 • komunikację z organami kontroli w języku francuskim,

 • udzielanie odpowiedzi na pisma kontrolne oraz opinie prawne,

 • pomoc we wszelkich bieżących kontrolach na drodze,

 • gwarancję bezpieczeństwa w niespodziewanych zdarzeniach losowych drodze,

 • wsparcie w sytuacjach niebezpiecznych np. zatrzymanie kierowcy w areszcie (oskarżenia o przemyt narkotyków itp).

Zapewniamy wsparcie eksperta ze znajomością francuskich przepisów w zakresie rozliczania wynagrodzenia kierowców i dodatków z tytułu oddelegowania z uwzględnieniem nowych zasad wprowadzonych przez Pakiet Mobilności.

W ramach rozszerzonej usługi oferujemy:

 • przygotowanie odwołań od decyzji funkcjonariuszy służb francuskich 

 • udostępnienie wzorów kompletnej dokumentacji obowiązującej podczas delegowania pracowników do Francji,

 • przygotowanie odwołań od mandatów za wykroczenia komunikacyjne, kabotaż, wypadki, naruszenia prawa UE, przemyt itp.

DLACZEGO WARTO?

 • Gruntowna znajomość mechanizmów rynkowych i prawnych we Francji i w Polsce
 • Ponad 10-letnie doświadczenie w kontaktach z organami francuskiej administracji
 • Rola eksperta w zakresie delegowania pracowników do Francji
 • Zapewniamy dwujęzycznego reprezentanta z dużym doświadczeniem podczas kontroli we Francji
 • Łączymy potencjały obu krajów Unii Europejskiej - Francji i Polski
 • Tworzymy międzynarodowy zespół
Czytaj więcej

REFERENCJE

"Dzięki pomocy ekspertów z Kancelarii ESPRO uniknęliśmy poważnych kar finansowych jakie niesłusznie naliczyły francuskie urzędy."

Uniwersal Bud 2

"Z pełnym przekonaniem polecamy usługi firmy Groupe Espro Sp. z o.o. wszystkim zainteresowanym podmiotom jako wiarygodnego i solidnego partnera."

GP Wind

"Chcemy wyrazić swoje zadowoloenie z wysokiej jakości usług świadczonych przez firmę GROUPE ESPRO SP. z O.O. z siedzibą w Warszawie"

Danpol

"Firma Groupe ESPRO jest naszym partnerem w usługach transportowo - logistycznych - jest reprezentantem naszej firmy i pracowników na Francję."

Damian Lehman

"Szczególnie chcielibyśmy wyróżnić działania Pana Artura Jarosza, za doradztwo i obsługę naszej firmy w ramach delegowania kierowców do Francji. "

SAWA Logistics


Czytaj więcej

AKTUALNOŚCI

Archiwum aktualności